ആഡംബരത്തിനു ചിലവേറും,

Johnys - Malayalam

മൂവായിരം ചതുരശ്ര അടിയിൽ ഏറെ വിസ്‌തീർണമുള്ള വീടുകൾക്ക് റവന്യു വകുപ്പ് ഈടാക്കുന്ന വാർഷിക ആഡംബര നികുതി വർധിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ 40000  രൂപയാണ് നികുതി. ഇനി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സ്ളാബ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ ഈടാക്കും. ഈ വര്ഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ പ്രാബല്യമുണ്ടാകും. പുതുക്കിയ സ്ളാബ് പ്രകാരം 3000  മുതൽ 5000 വരെ ചതുരശ്ര അടി  വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കു 4000 രൂപ നികുതി നൽകണം.

5000-7500 ചതുരശ്ര അടി 6000 രൂപ, 7500-10000  ചതുരശ്ര അടി 8000 രൂപ, 10000 ചതുരശ്ര അടിക്കുമേൽ 10000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാകും  നികുതി നിരക്കെന്ന് റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ധനകാര്യ ബില്ലിലെ ഭേദഗതി പ്രകാരം 1999 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനോ അതിനു ശേഷമോ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ താമസ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പുതുക്കിയ നിരക്ക് ബാധകമാക്കി 1975 ലെ കെട്ടിട നികുതി നിയമം വകുപ്പ് 5 എയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയതായി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.